Kiều bào Hàn Quốc tại nước ngoài là gì?

  • 1

    Là công dân Hàn Quốc được nhận quyền định cư vĩnh viễn ở nước ngoài hoặc đang định cư vì mục đích nhận quyền định cư vĩnh viễn ở nước ngoài.

  • 2

    Người từng mang quốc tịch Hàn Quốc và con cái của họ nhận quốc tịch nước ngoài (Hàn Kiều quốc tịch nước ngoài)

이미지명
이미지명