Hành chính Người nước ngoài cũng như các kiều bào trong quá trình sinh sống tại Hàn Quốc có thể nhận các quyết định, xử lý hành chính của các cơ quan nhà nước như các vấn đề về thuế, đăng ký bồi thường tai nạn lao động, các xử phạt về hành vi uống rượu lái xe, lái xe không giấy phép, đình chỉ hoặc hủy giấy phép lái xe, v.v... Vì lợi ích của người nước ngoài cũng như các kiều bào tại Hàn Quốc, Luật sư Kim Yae Jin sẽ là người đại diện giúp bạn giải quyết vấn đề về xét xử hành chính và tố tụng hành chính.
이미지명